Regional Operations Managers – Canal and River Trust

Recruiter: CANAL & RIVER TRUST
Location: Wigan, Leeds, Birmingham, Newark & Gloucester
Salary: Up to £50,000 base + car cash allowance (depending upon experience) + excellent benefits
Closing date: 03 Feb 2019
Hours: Full time
Contract: Permanent

APPLY

5 roles currently available based from: Wigan, Leeds, Birmingham, Newark & Gloucester

The Canal & River Trust is among the UK’s largest and newest charities, having been set up in 2012 to care for our historic canals and river navigations across England and Wales on behalf of the Nations.

We are proud to be the guardian of over 2,000 miles of historic inland waterways which touch millions of people in the major cities, market towns and rural villages they run through. Our towpaths are free to use and provide a space to escape, relax, exercise, and improve your physical and mental health and wellbeing. The Trust’s income now exceeds £200m per annum, and is continuing to grow. Our boating customers desire excellent levels of service and the growing number of volunteers and community groups who help us care for the waterways also seek a rewarding experience.

Having established itself as a major new charity, the Trust is on a journey to deliver ambitious new plans and central to this is the creation of six new regions covering England and Wales. The Trust is seeking to appointment 5 Regional Operations Managers, each working within a region. These regions are North West, Yorkshire & North East, West Midlands, East Midlands and Wales & South West.

The successful applicants will be leaders and be confident in their ability to lead a large and diverse team including maintenance operatives, contractors, volunteers and local community groups; and have the impact and influence to build and manage relationships with colleagues, customers and other key stakeholders.

This is an exciting opportunity for talented individuals with a passion for and a desire to make a difference in their local regions and its communities through their care for our fantastic industrial heritage. We anticipate that successful candidates will have a variety of previous operations experience.

For a copy of our Regional Operations Manager applicant pack and for further details please email CRT.Recruitment@canalrivertrust.org.uk

To apply, please visit our website.

Applications should be received by 23:59 on 3rd February 2019.

We aim to represent the diverse communities we are part of and welcome applicants from across all sectors of the community. We strongly believe that a diverse workforce brings with it a diversity of ideas, thinking and ways of working which enhances what we do.

 

 

Rheolwr Gweithrediadau Rhanbarthol

5 swydd yng Nghymru a Lloegr

 

Mae Glandwr Cymru ymysg elusennau mwyaf a diweddaraf y DU, a chafodd ei sefydlu yn 2012 i warchod ein camlesi a’n hafonydd hanesyddol ledled Cymru a Lloegr.

Rydym yn falch iawn o gael gwarchod dros 2,000 milltir o ddyfrffyrdd mewndirol hanesyddol sy’n cyffwrdd miliynau o bobl yn y dinasoedd mawr, trefi marchnad a phentrefi gwledig y maen nhw’n llifo drwyddynt. Gellir defnyddio ein llwybrau tynnu am ddim ac maen nhw’n cynnig lle i ddianc, ymlacio, ymarfer a gwella ein hiechyd a’n lles corfforol a meddyliol. Mae incwm yr ymddiriedolaeth dros £200 miliwn y flwyddyn bellach ac yn dal i dyfu. Mae ein cwsmeriaid ar y dŵr yn mynnu gwasanaeth rhagorol ac mae’r nifer cynyddol o wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol sy’n ein helpu i ofalu am y dyfrffyrdd hefyd yn awyddus i gael profiad gwerth chweil.

Ar ôl sefydlu ei hun fel elusen newydd bwysig, mae’r Ymddiriedolaeth ar daith i roi cynlluniau newydd uchelgeisiol ar waith ac mae creu chwe rhanbarth newydd ledled Cymru a Lloegr yn ganolog i hyn. Mae’r Ymddiriedolaeth yn ceisio penodi 5 Rheolwr Gweithrediadau Rhanbarthol newydd, gyda phob un yn gweithio o fewn rhanbarth. Y rhanbarthau hyn yw Gogledd Orllewin Lloegr, Swydd Efrog a Gogledd Ddwyrain Lloegr, Gorllewin Canolbarth Lloegr, Dwyrain Canolbarth Lloegr a Chymru a De Orllewin Lloegr.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn arweinwyr sy’n hyderus yn eu gallu i arwain tîm mawr ac amrywiol, gan gynnwys gweithwyr cynnal a chadw, contractwyr, gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol lleol; a bydd ganddynt yr effaith a’r dylanwad i feithrin a rheoli cysylltiadau â chydweithwyr, cwsmeriaid a rhanddeiliaid allweddol eraill.

Dyma gyfle cyffrous i unigolion dawnus sydd â’r awydd a’r dyhead i wneud gwahaniaeth yn eu rhanbarthau lleol a’u cymunedau drwy ofalu am ein treftadaeth ddiwydiannol wych. Rydym yn rhagweld y bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus brofiadau gweithredol amrywiol.

Am gopi o becyn ymgeisio ein Rheolwyr Gweithrediadau Rhanbarthol a manylion pellach, cysylltwch â CRT.Recruitment@canalrivertrust.org.uk

I wneud cais, ewch i Canal River Trust Jobs-5532-Regional Operations Manager – Link. Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 23:59, 3 Chwefror 2019 fan bellaf.

Rydym yn ceisio cynrychioli’r cymunedau amrywiol rydym yn rhan ohonynt ac rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Credwn yn gryf bod gweithlu amrywiol yn arwain at amrywiaeth o ran syniadau, ffyrdd o feddwl a gweithio sy’n cyfoethogi’r hyn a wnawn.

Am ragor o wybodaeth am ein gwaith a’r cyfleoedd sydd gennym, ewch i’n gwefan: https://canalrivertrust.org.uk/about-us

APPLY